Forretningsutvikling og innovasjon

I 2019 har det vært et taktskifte i Glitre Energi sitt arbeid knyttet til forretningsutvikling og innovasjon. Mange nye initiativ er tatt og nye prosjekter er startet opp. I tillegg er det jobbet målrettet med å bygge opp kapabiliteter for gjennomføring og realisering av disse.

Dette er et direkte resultat av strategiprosessen i 2018 som viste et mer krevende fremtidsbilde enn vi har sett tidligere.

Et endret fremtidsbilde innebærer behov for ny kompetanse. Det handler blant annet om kompetanse på kundereiser, interaksjonsdesign, data-analyse og softwareutvikling. Glitre Energi er godt i gang med å bygge opp denne kompetansen og har organisert dette i en sentral digital leveranseenhet i konsernets morselskap.

For å skape det nødvendige taktskiftet er det videre avgjørende å lykkes med samspillet mellom den digitale leveranseenheten og de operative selskapene i konsernet.

I 2019 er det etablert en felles forståelse i konsernet om viktigheten av å bryte ned siloer og organisatoriske barrierer og det jobbes målrettet med nødvendig kultur- og organisasjonsutvikling. For å styrke HR-arbeidet er konsernledelsen fra 1. februar 2020 styrket med konserndirektør HR/HMS.

For å styrke satsningen på utvikling av nye energiløsninger for eksisterende og nye kunder er det i 2019 etablert et nytt satsningsområde – Glitre Energiløsninger.  Området ble ytterligere styrket på tampen av 2019 gjennom kjøpet av gründerselskapet Green Building Solutions som tilbyr energioppfølging til bedrifter.

All forretningsutvikling og innovasjon i Glitre Energi skal understøtte konsernets overordnede langsiktige mål for verdiskapning og kan grovt deles i to kategorier; tiltak for å optimalisere og redusere kostnader i eksisterende virksomhet og tiltak for å utvikle ny forretningsvirksomhet.

De viktigste innovasjons- og utviklingsområdene i Glitre Energi har i 2019 vært:

Datanav

Glitre Energi har en portefølje av tradisjonelle fagsystemer. Dette er i stor grad tunge systemer som er kostnadskrevende å endre eller skifte ut. Samtidig vil endringstakten i markedet endre konsernets behov for systemstøtte over tid. For å sikre at konsernets systemer løpende kan tilpasses nye behov på en kostnadseffektiv måte har Glitre Energi valgt å legge til rette for en modulær tilnærming.

Forutsetningen for modulær tilnærming er integrasjon og flyt av data mellom ulike systemer. Glitre Energis datanavsatsning startet i 2019 og søker å lage et rammeverk for å samle og frigjøre data for ny kunnskap og beslutningsstøtte. Partnere for Glitre Energi i dette arbeidet har primært vært leverandører med anerkjente verktøy og teknologier. Dette er viktig for å sikre proof of consepts (POC) og at valget står seg over tid, men også for å sikre tilgang på relevant kompetanse.

Pågående samarbeidsprosjekter for å etablere felles datamodeller i energibransjen, er en viktig brikke for å lykkes med datanav-prosjektet. Glitre Energi er involvert i to slike samarbeidsprosjekter – Digin og Autofos.

De første pilotprosjektene for datanav implementeres i Glitre Energi Nett tidlig i 2020.

Maskinlæring (ML) og kunstig intelligens (ai)
Store mengder data har liten verdi uten effektive dataanalyser. I Glitre Energi bruker vi nå maskinlæring og kunstig intelligens på flere områder.

I Glitre Energi Produksjon brukes maskinlæring i Aiknow prosjektet for prediktivt vedlikehold slik at man både kan se tilstand på kraftverk i sanntid og predikere fremtidige feil for å redusere faren for havari. Dette gir nødvendig beslutningsstøtte i arbeidet med å optimalisere vedlikeholds- og rehabiliteringsplaner for kraftverk.

I Oss Norge og Glitre Energiløsninger brukes maskinlæring opp mot sanntidsdata fra strømforbruk for å disaggregere strømforbruk og identifisere hva strømmen brukes til (varme, ventilasjon, varmtvann etc.).

Sensorikk
Dersom innsikt fra dataanalyser skal kunne benyttes som grunnlag i virksomhetskritiske beslutninger må dataene som benyttes i analysene være riktige. Glitre Energi ønsker å bruke sensorikk for å kvalitetssikre og komplettere konsernets øvrige data og i 2019 har Glitre Energi startet flere pilotprosjekter for sensorikk i samarbeid med ulike leverandører.

Markedssatsninger

Glitre Energi har flere nye initiativ med langsiktig mål å etablere nye produkter og tjenester i energimarkedet.

Prosjekt Dingo gjennomføres i samarbeid med selskapet Becour. Formålet med prosjektet er å etablere en markedsplass for opprinnelsesgarantier, i første omgang for bedriftsmarkedet. Glitre Energi deltar i dette prosjektet både som kraftprodusent (tilbyder av opprinnelsesgarantier), men også som kraftomsetter.  For sistnevnte er målet med prosjektet å synliggjøre opprinnelsesgarantier på en måte som øker attraktiviteten for dette produktet i markedet.

Glitre Energi deltar i prosjektet Norflex som i februar 2019 fikk innvilget søknad om støtte fra «storskala pilot-programmet» til Enova. Prosjektet ledes av Agder Energi Fleksibilitet og har som mål å ta i bruk nye fleksibilitetsløsninger for å møte nye behov i markedet og sikre en stabil og forutsigbar effektglatting.

Glitre Energi Strøm har videre startet et arbeid med ny webløsning for bedriftskundene. Dette for å få på plass funksjonalitet som muliggjør nye produkter og tjenester for kundene, herunder produkter og tjenester som kommer ut av prosjekter som Dingo og Norflex.

Innovativ energiløsning for det nye sykehuset

Det bygges nytt sykehus i Drammen som skal stå klart for pasienter i 2024. Glitre Energi og Drammen Fjernvarme har i prosjekteringsfasen hatt en tett dialog med Sykehusbygg om energiløsninger til det nye sykehuset, herunder nødvendig nødstrømløsning. Tradisjonelle dieselbaserte nødstrømløsninger er lite klimavennlige, og i 2018 valgte Glitre Energi derfor å utrede mer miljøvennlige alternativer til dette. Det har resultert i prosjektet «Elvebyen Energipark» som i 2019 fikk innvilget 8,7 millioner kroner fra Enova under programmet «Fullskala innovativ energi- og klimateknologi».

Elvebyen energipark vil bli et fullskala, integrert energisystem med strømaggregater basert på fossilfritt brennstoff, solceller og med et stort batteri. Anlegget vil i tillegg til å levere nødstrøm til sykehuset i avbruddsituasjoner også representere en kraftreserve som enten kan brukes til effektglatting for sykehuset og/eller avlastning av kraftnettet. For optimal styring og kontroll av anlegget legges det opp til ustrakt bruk av maskinlæring og kunstig intelligens.

Løsningen har også synergier mot Drammen Fjernvarme ved at anlegget vil kunne gi termisk effektreserve for selskapet og at overskuddvarme fra anlegget kan utnyttes av dem.