Helse, miljø og sikkerhet 

Sammen for en trygg og skadefri hverdag! Dette er konsernvisjonen for HMS i Glitre Energi. Alle medarbeiderne skal vite hva visjonen er, og oppleve at det er samsvar mellom visjon og hva man opplever i arbeidshverdagen.

Vi har en nullvisjon i forhold til personskader forårsaket av forhold på arbeidsplassen og vi skal ha gode arbeidsforhold basert på konsernets verdier. 

Glitre Energi skal være en trygg og sikker arbeidsplass hvor ansatte skal få muligheten til å «bli klok, stolt og glad».  

HMS  

Konsernet Glitre Energi skal ha 

  • Null visjon i forhold til personalskader forårsaket av forhold på arbeidsplassen 
  • Gode arbeidsforhold basert på konsernets verdier 
  • En minimal forringelse av det ytre miljøet 
  • En virksomhet som tilrettelegger og motiverer for aktivt engasjement i konsernets og forretningsområdenes HMS arbeid 
  • En HMSpolicy som er en integrert del av konsernets forretningsdrift 

Alle medarbeidere i Glitre Energi skal bevisstgjøres sitt helse, miljø, sikkerhet (HMS)-ansvar, og det skal tilrettelegges og motiveres for aktivt engasjement i konsernets og forretningsområdenes HMS-arbeid.  

HMS arbeidet er ikke løsrevet fra annet arbeid, men skal være en integrert del av organiseringen og styringen av selskapene. Det skal være god balanse mellom hver enkelt medarbeiders selvstendige ansvar i HMS arbeidet og ledelsens ansvar for å legge til rette for gode helse, miljø og sikkerhetsforhold. Det skal også kommuniseres åpent rundt HMS og lederne skal gå foran som gode rollemodeller.  

Konsernpolicy for Helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) i Glitre Energi er en del av konsernets forretningsdrift, og beskriver hvordan dette arbeidet skal ledes i organisasjonen.  

Organisering

Selskapene har selvstendig HMS ansvar, og egne HMS utvalg som følger opp at selskapet arbeider i henhold til kravene. HMSansvaret ligger i hvert selskap hos linjeledelsen. Glitre Energi Nett AS og Glitre Energi Produksjon AS har HMS ledere som er ansatt i selskapene. Øvrige selskaper i Glitre Energi konsernet får aktuell HMS bistand fra HR/HMS avdelingen.  

Medarbeidernes deltagelse og medvirkning i HMS-arbeidet skjer blant annet gjennom et felles arbeidsmiljøutvalg. I 2019 er det definert 11 verneområder i organisasjonen, med 11 verneombud. Valg av verneombud gjennomføres hvert andre år i tråd med gjeldende regelverk.  

Nullvisjon mot skader

Glitre Energi opererer i en bransje der små feil kan få fatale konsekvenser for liv og helse. Innen Glitre Energis kjernevirksomhet har sikkerhetsaspektet et spesielt fokus i henhold til Byggherreforskriften og «Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg». Glitre Energis ledelse, medarbeidere og samarbeidspartnere arbeider aktivt for å forebygge og forhindre at vår virksomhet medfører skader på mennesker, eiendom, materiell og Glitre Energis omdømme.  

Glitre Energi har som mål at ingen skal bli utsatt for personskader i vår virksomhet. Det er et ambisiøst mål vi hele tiden jobber med å oppnå

Det har vært to arbeidsrelaterte skader i 2019 som har ført til skader utover skadedagen (H1 skade), hvorav en i Produksjon og en i Nett. Hendelsen i nettselskapet skjedde i februar da en medarbeider skled ned en glatt yttertrapp i et kontorbygg. Det ble i ettertid satt på håndløper langs trappa, og den strøs (sand/salt) ved behov. I hendelsen i produksjonsselskapet ble en ansatt utsatt for nitrøse gasser i forbindelse med en lysbue på Kaggefoss kraftverk, og fikk påfølgende rutinemessig oppfølging på sykehus. I etterkant er hendelsene analysert, og forebyggende tiltak er iverksatt. Ved alle skader blir årsak alltid grundig undersøkt for å sikre læring og hindre gjentagelse. 

Glitre Energi rapporterer årlig inn HMS-nøkkeltall for konsernet til Energi Norges HMS-statistikk, som gir en indikasjon på områder næringen bør vise særlig oppmerksomhet.