Ytre miljø

Glitre Energi ønsker å være en aktiv pådriver i det grønne skiftet, både gjennom driften av virksomheten, men også gjennom dialog, samarbeid og tilrettelegger av nye grønne løsninger.

Med Glitre Energis visjon «Vi gjør morgendagen helt elektrisk!» står miljøansvar og elektrifisering høyt på agendaen.

Det er derfor spesielt viktig at virksomheten i Glitre Energi utføres på en slik måte at belastningen på det ytre miljø blir minst mulig, og Glitre Energi er bevisst på å velge løsninger som fremmer et godt miljø for fremtiden.

Nullvisjon

Glitre Energi har i sin Konsernpolicy for HMS nedfelt nullvisjon på alvorlige ytre miljø-hendelser. Det arbeides systematisk med å videreutvikle rutiner og system for rapportering av miljøaspekter. Utslipp til naturen blir registrert og tiltak blir iverksatt der det er behov for dette, deriblant oljerenoverende tiltak.

Konsernet forvalter store og viktige ressurser i samfunnet. Gjennom denne forvaltningen påvirker vi det ytre miljø. Påvirkningen skjer som eier av anlegg ved at vi må gjøre inngrep i naturen. Vi ønsker å være et miljøbevisst konsern og vi skal drive vår virksomhet i tråd med samfunnets interesser og gjeldene lovverk. Miljøkrav og naturvern blir ivaretatt gjennom grundig behandling av ulike offentlige organ. Glitre Energi forholder seg til disse både miljømessig og økonomisk for å sikre minst mulig ulempe for samfunnet. Dette kommer frem gjennom samfunnsøkonomiske beregninger. ROS analyser skal være et verktøy i arbeidet med å sikre beslutningsgrunnlag som belyser viktige miljøhensyn.

Dersom miljøavvik forekommer skal det utarbeides handlingsplaner for å redusere faren for at lignende hendelser skjer igjen.

Glitre Energi stiller strenge krav til leverandører. Les mer om leverandører her

 

Energiproduksjon

Glitre Energi har 13 heleide kraftstasjoner, samt direkte og indirekte eierskap til ti kraftverk. Glitre Energi forestår driften av 20 av disse kraftverkene. Kraftverkene ligger i Numedalsvassdraget, Hallingdalsvassdraget, Begnavassdraget og Randselva mellom Randsfjorden og Tyrifjorden. Vassdragene har hver sin reguleringsforening.

Samlet produksjon fra porteføljen av heleide og deleide kraftverk var 2 282 GWh i 2019 som er 8,1 prosent under normalproduksjonen på 2 483 GWh. Inkludert produksjon fra tilknyttede selskaper var kraftproduksjon i 2019 på 2 363 GWh eller 7,8 prosent under normalproduksjonen på 2 564 GWh.

Installert effekt for Glitre Energis kraftverk var 545 MW i 2018.

Drammen Fjernvarme AS leverte i 2019 105,6 GWh fjernvarme til kunder i Drammen.

ENERGIPRODUKSJON (GWh)

Kilde 2015 2016 2017 2018 2019
Elproduksjon Vann 2471 2489 2566 2276 2282
Sol 0,09 0,09
Varmeproduksjon 79,6 89,4 94,5 97,3 105,6
TOTAL ENERGIPRODUKSJON   2550,6 2578,4 2660,5 2373,4 2387,7

 

Energiforbruk

Energiforbruket omfatter hele Glitre Energis hovedkontor i Energibygget i Drammen, hvor Glitre Energi disponerer tre av sju etasjer, kontorbygg på Jaren hvor Glitre Energi Nett disponerer kontorlokaler og lager i deler av bygget, samt kontor og lagerbygg på Sundmoen. Alle bruker strøm fra Glitre Energi Strøm med opprinnelsesgarantier, som gir kjøper en garanti for at en viss mengde fornybar strøm er produsert ved våre kraftverk. I tillegg er det noe strømproduksjon fra solceller og fjernvarme i Energibygget. Overføringstapet i Glitre Energi Netts regional- og distribusjonsnett var 202 GWh i 2019.

 

STASJONÆRT ENERGIFORBRUK GWh)

Kilde 2015 2016 2017 2018 2019
Energiforbruk i bygg Elektrisitet 3,11 0,7 o,7 0,8 2,14
Fjernvarme 0,4 0,5 0,6 0,45
Total bygg 3,1 1,1 1,2 1,4 2,6
Regional- og distribusjonsnett Elforbruk netttap 226 253 240 212 202
TOTAL STASJONÆR ENERGIFORBRUK   229,1 GWh 254,1 GWh 241,2 GWh 214,7 GWh 204,6GWh

 

 

 

Det er ikke beregnet klimagassutslipp for 2019 da tilgjengelige tall er for mangelfulle.

 

TEKNISKE ANLEGG
Kilde (KM) 2019
Linje luftstrekk 1777
Jord/sjøkabel 3319
Regional linje og kabel 1983
Total KM 7079 

 

SF6-gasser
Glitre Energi Nett har klimagassen SF6 (begrenset beholdning) som isolasjonsmedium i en del høyspenningsbryteranleggene. Håndtering av havarerte anlegg som er isolert med denne gassen er beskrevet i avfallshåndteringsplaner for nettlokasjonene. Nettselskapet har også egen sikkerhetsinstruks for anlegg med SF6-gass.

Påvirkning biologisk mangfold

Glitre Energi Nett distribuerer elektrisitet via et linje- og kabelnett på til sammen 7079 km. Nettvirksomheten er i seg selv ikke forurensende, men kraftlinjene påvirker landskapet. Ved bygging av linjer benyttes avdempende tiltak for å redusere visuell forurensing. Dette gjelder f. eks maling av master, skånsom hogst og skjermet plassering av master i samråd med kommuner og grunneiere. Videre blir alle utslipp til naturen registrert for om mulig å iverksette tiltak der det er behov for dette, deriblant oljerenoverende tiltak.

Fisk og produksjon

Produksjon av ren og fornybar vannkraft påvirker elvene. Glitre Energi er opptatt av å både minimisere og kompensere for påvirkningen kraftproduksjon har på fisk, og miljøet i elva. Våre kraftverk ligger plassert i noen av landets beste fiskeelver. Numedalslågen, Drammenselva, Storelva og Randselva har alle solide ørretstammer.

Drammenselva er lakseførende fra nedstrøms Døvikfoss kraftstasjon, forbi Hellefoss og ut til fjorden. Dette strekket er blant landets tiende beste lakseelver. Drammenselva er et av to lakseførende vassdrag som fortsatt er infisert med Gyrodactylus Salaris. Det er en nasjonal ambisjon å løse dette. Glitre Energi Produksjon har sagt seg positive til å bidra i dette arbeidet hvis myndighetene finner det formålstjenlig. Dette arbeidet vil prege Drammenselva i kommende 10 års periode.

Forskning og utvikling er viktig for å finne morgendagens løsninger på miljøspørsmål. Glitre Energi ønsker å delta og bidra i dette arbeidet. Selskapet er bl.a. en aktiv deltager i HydroCen som i dag ivaretar mye av den forskning som pågår innen vassdragsmiljø.

Generell trend innen vassdragsmiljø er at yngel utsett har i mange tilfeller gitt dårlige resultat. Biotopforbedrende tiltak har vi mer tro på. Glitre Energi Produksjon er involvert i flere slike prosjekter i våre vassdrag. Det er generelt viktig med et godt samspill mellom fisk og kraft.

Når det gjelder valg av tekniske løsninger søker vi miljøvennlige løsninger. Selskapet har gjennomført omfattende oppgraderingsprosjekter og vi fortsette dette fremover. Moderniserte anlegg har bedre stabilitet, færre avbrudd og dette er bra for både kraftverkseiere og miljø. Tekniske løsninger uten olje velges der det er mulig. Dette for å unngå risiko for oljeutslipp.

Selskapet arbeider nå med gjennomgang av sitt kvalitetssikrings system for miljø. Gode rutiner er viktig for å nå våre miljømål.

Utslipp

I Glitre Energi Produksjon har det vært en hendelse i løpet av 2019 med ett mindre oljeutslipp til vassdrag på Hellefoss. Hendelsen skjedde i forbindelse med dykking ved reparasjon av fundamenter på dammen. En hydraulikkslange røyk, og ca 7 liter olje havnet i bassenget til aggregat 6. Absorberende lense ble lagt ut, og nødvendige instanser varslet etter rutiner.

Oljegruver

Nettselskapet har 51 transformatorstasjoner med oljegruver, og de siste 12 årene har det vært rehabilitert transformatorgruver og etablert oljeutskilleranlegg i 33 av stasjonene. Tiltakene har en årlig kostnad på i snitt ca 2-3 millioner kroner. Noen stasjoner har tilfredsstillende løsning med oljegruve og oljeutskiller, mens det gjenstår å rehabilitere oljegruver i ca. 7 stasjoner. Rehabilitering av oljegruver samt etablering av oljeutskilleranlegg gjøres for å forhindre at olje slipper ut i naturen ved eventuelle lekkasjer fra krafttransformatorene. Tiltaket er også med på å redusere skader på bygninger og andre elektriske anlegg ved en eventuell eksplosjon/brann i krafttransformatorene.»

 

Avfallsrapportering

Rapporteringen omfatter konsernets største kontorbygg i Energibygget i Drammen, hvor Glitre Energi disponerer tre av sju etasjer, samt avfallshåndtering i selskapene Glitre Energi Nett og Glitre Energi Kraftproduksjon. Tall fra kontorbygg på Jaren og Kongsberg er ikke tilgjengelig fra avfallsselskapene.

Anleggsrelatert avfall som håndteres av andre entreprenører enn Glitre Energis selskaper er ikke inkludert. Farlig avfall håndteres etter gjeldene lover og forskrifter. Tallene viser en nedgang totalt i avfall, og en høyere sorteringsgrad, men det må fortsatt jobbes med å få et bedre totalbilde for avfallshåndering, og en enda større andel av sorteringsgraden.

 AVFALL I TONN
Type Farlig avfall Papir Matavfall Hageavfall Trevirke Annen sortert avfall Restavfall til gjenvinning TOTALT mengde avfall Sorteringsgrad avfall (%)
2015 19 10 3 103 10 12 67 223 70%
2016 14 8 0,4 292 17 34 76 441 83%
2017 6 4 1,3 0,1 10 21 82 125 34%
2018 7 3 2,7 180 1,6 31 124 350 65%
2019 6,6 11 175 7,6 8,7 78 295 74%