Bærekraft

Vi skal være en bærekraftig og ansvarlig virksomhet som leverer ren og fornybar vannkraft til de tusen hjem og virksomheter.

I over 100 år har vi produsert og distribuert fornybar vannkraft til våre kunder. Glitre Energis visjon om at «Vi gjør morgendagen helt elektrisk!» inneholder premisset om at vi er her også i fremtiden. Produktet vårt alltid har vært fornybart, og vår virksomhet har alltid vært en viktig regional bidragsyter,  les mer om det i ringvirkningsregnskapet vårt her. Vi ønsker å ta et enda tydeligere ansvar for at Glitre Energi er en bærekraftig virksomhet med planer for minst 100 nye år med miljøvennlig energi og positiv effekt på samfunnet rundt oss.

bærekraft og miljø

Våre bærekraftsmål

I Glitre Energis bærekraftstrategi har vi valgt å basere vårt arbeid på FNs bærekraftsmål. Vi anerkjenner at alle de 17 målene som FN har identifisert er viktige, men har valgt ut noen mål som vi kommer til å rette spesiell oppmerksomhet mot i årene frem mot 2025.

Om målet

Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet. Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer der beslutninger tas.

 

Hvordan jobber vi med dette målet? 

Glitre Energi har et mål om å være en attraktiv arbeidsgiver og vi arbeider systematisk og målrettet for å sikre likestilling og mangfold. Dette skal legges til grunn ved bl.a. rekruttering, utvikling og etterfølgerplanlegging. Likestillingsarbeidet omfatter alle diskrimineringsgrunnlagene og de ulike personalområdene: rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv, samt arbeid mot trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold.  Vårt likestillingsarbeid er forankret i Glitre Energis ulike strategier, verktøy og retningslinjer og Glitre Energi har prosedyrer, som en del av kvalitetssystemet, som beskriver hvordan vi forholder oss til ovennevnte forhold. I tillegg gjennomføres medarbeiderundersøkelser, medarbeidersamtaler og pulsmålinger for å kartlegge medarbeidernes tilfredshet.

 

Om målet

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle.

I Norge er vi i en prosess der vi forsøker å omgjøre all energien vi bruker fra fossil energi til fornybar energi.

 

Hvordan jobber vi med dette målet? 

Ved utgangen av regnskapsåret 2020 hadde Glitre Energi Produksjon 13 heleide kraftstasjoner, samt direkte og indirekte eierskap til 10 kraftverk. Glitre Energi Produksjon drifter av 21 av disse kraftverkene, som alle produserer 100 % fornybar vannkraft. Kraftverkene ligger i Numedalsvassdraget, Hallingdalsvassdraget, Begnavassdraget, Randselva mellom Randsfjorden og Tyrifjorden og nedre del av Drammensvassdraget. Normalårsproduksjonen er på 2 487 GWh.

Det jobbes kontinuerlig med drift og vedlikehold av disse kraftstasjonene for å sikre høyest mulig oppetid og produksjon, samtidig som vannmiljøet ivaretas.

Glitre Energi Strøm tilbyr opprinnelsesgarantier til alle kunder – privat og bedrift. Med opprinnelsesgarantier kan vi garantere at det produseres like mye strøm på våre lokale vannkraftverk tilsvarende ditt forbruk. Les mer om opprinnelsesgarantier her.

Om målet

Bygge solid infrastruktur for eksempel energisystemer, og fremme inkluderende og bærekraftig industralisering og innovasjon.

Omstille næringslivet til mer effektiv bruk av ressurser og mer utstrakt bruk av rene og miljøvennlige teknologiformer.

 

Hvordan jobber vi med målet? 

I tillegg til vår vannkraftproduksjon, har nettselskapet Glitre Energi Nett nesten 9000 kilometer kraftnett som frakter strøm ut til private, offentlige og næringslivskunder i regionen gamle Buskerud og Hadelandskommunene.

Glitre Energi bidrar også med elektrifisering til eksterne bygg og anleggsprosjekter som ellers ville ha vært drevet med fossilt drivstoff.

Om målet

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser og utnytte eksisterende infrastruktur på en bedre måte. Mot 2030 skal det jobbes med å oppnå bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser.

Det er et mål å redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk.

Bærekraftige ordninger for offentlige anskaffelser skal fremmes.

 

 

Hvordan jobber vi med målet? 

Glitre Energiløsninger utvikler og tilbyr nye energiløsninger, blant annet innen smart energiovervåkning og ladeløsninger for elbil. Det jobbes også med løsninger for energieffektivisering, effektutjevning, solceller, energilagring i form av batterier og vannbåren varme. Den mest miljøvennlige energien er den energien som aldri blir brukt.

Vi må utnytte strømnettet vårt smartere gjennom døgnet, for å utsette eller unngå behov for å bygge ny kapasitet. Glitre Energi Nett har derfor innført lavere nettleie i tiden mellom 22.00 og 06.00 for å stimulere til elbillading på nettene, og på den måten jevne ut nettbelastningen gjennom døgnet. Den nye nettleiemodellen belønner lavt og jevnt strømforbruk.

Glitre Energi jobber med å stadig forbedre avfallshåndteringen på våre lokasjoner. For hovedkontoret i Drammen har vi god oversikt over avfallsfraksjoner og mengder, det samme gjelder for kraftverkene våre. For kontorlokalene på Jaren og Kongsberg mottar vi ikke detaljerte avfallsrapporter fra renovatør, men har iverksatt tiltak for å øke kildesorteringen også her.

Glitre Energi setter krav til bærekraft og miljø overfor våre leverandører, og innen 2025 skal alle prekvalifiserte leverandører i vår leverandørkjede ha et system for miljøstyring. Les mer om Glitre Energi og leverandører her

Om målet

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Klimaendringer er et globalt spørsmål og kjenner ingen landegrenser. Det er viktig å begrense økningen av gjennomsnittstemperaturen til 1,5 °C dersom verden ønsker å slippe katastrofale konsekvenser i fremtiden. I tillegg til å kutte i utslipp av CO2, må det satses mer på fornybar energi, nye industrielle systemer og endring i infrastruktur.

Å tilpasse seg, og forebygge for klimaendringene er også en del av mål nummer 13. Norges utfordring her er å forebygge, særlig mot mer regn, flom og skred.

 

Hvordan jobber vi med målet?

Glitre Energi produserer 100% fornybar energi, og leverer den hjem til de tusen hjem og virksomheter. Sammen med resten av fornybarnæringen er vi en pådriver og forutsetning for det grønne skiftet. Norsk vannkraft er ryggraden i det norske kraftsystemet, og med en helt unik tilgang på ren fornybar energi og kompetent arbeidskraft, kombinert med utvikling av ny teknologi, kan Norge bli verdens første fullelektrifiserte samfunn. Dette kan være et viktig bidrag for å nå de ambisiøse klimamålene fra Paris, og samtidig skape grønn verdiskaping i Norge.

Glitre Energi Strøm tilbyr strøm med opprinnelsesgaranti til alle kunder. Les mer om opprinnelsesgarantier her

Til tross for at strømmen vi produserer og leverer kommer fra 100% ren vannkraft, vil vår egen virksomhet medføre utslipp av klimagasser. Disse utslippene fører vi oversikt over i vårt klimaregnskap som oppdateres årlig i forbindelse med årsrapporteringen.

Den største kilden til utslipp er opprinnelig nettapet i våre kraftlinjer. Dette tapet har Glitre Energi valgt å kjøpe opprinnelsesgarantier på for å kompensere for utslippene tapet medfører. Dernest er det utslipp fra forbruk av fossilt drivstoff fra våre firmabiler. Vi jobber med planer for hvordan klare å bytte til mest mulig fossilfri kjøring og reising. Det jobbes også med å inkludere flere kilder til indirekte utslipp knyttet til kjøp av andre varer og tjenester, for eksempel forbruk av betong, flyreiser og restavfallsforbrenning. Gjennom identifisering og analyse av utslipp knyttet til verdikjeden vår, kan vi jobbe målrettet med å minimere fotavtrykket vårt også her.

I flomsituasjoner er Glitre Energi en del av regulantsamarbeidet som drifter kraftverkene slik at de har en betydelig flomdempende effekt i vassdragene. Når vi bygger og utbedrer kraftverk, tas flom med som en risiko vi må ta hensyn til, og vi har detaljerte beredskapsplaner for hvordan vi håndterer flom og store nedbørsituasjoner.

 

Om målet

Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer.

Bevare og gjenopprette bærekraftig bruk av ferskvannsbaserte økosystemer og tjenester som benytter seg av disse økosystemene.

 

Hvordan jobber vi med målet?

Kraftverkene i elvene påvirker miljø og økosystemer i vannet. Dyre- og plantelivet i vassdragene påvirkes av vannføring, utbygginger og drift, og vi må være påpasselige og ta hensyn til dette.

Når vi bygger eller rehabiliterer kraftverkene våre, må vi sørge for kunnskap om livet i vann og langs vannkanten. Vi må sørge for at fisk kan vandre ved å for eksempel bygge laksetrapper. Vi må også sørge for at det ikke er for store og hurtige vannstandsendringer. I tillegg har vi et mål om null oljeutslipp til vann.

Om målet

For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling.

Stimulere til og fremme velfungerende partnerskap i det offentlige, mellom det offentlige og det private og i det sivile samfunn som bygger på partnerskapenes erfaringer og ressursstrategier

 

Hvordan jobber vi med målet?

Glitre Energi deltar i flere lokale, regionale og nasjonale samarbeidsfora, som for eksempel Drammen Næringsforening, Hadelandshagen, Næringsforeningen i Modum, Energy Valley og ulike fora i Energi Norge Vi er også med i Næringsforeningens ressursgruppe for bærekraft, og samarbeidspartner på den årlige bærekraftkonferansen i Drammen.

Her finner du vår Konsernpolicy bærekraft og miljø.

Her finner du vårt miljøregnskap for de tre siste årene.