Den fantastiske vannkraften

Uslåelig som grønn energikilde

Vannkraft – så mye mer enn strøm

Den fantastiske vannkraft er uslåelig som grønn energikilde. Av alle former for kraftproduksjon har vannkraft det laveste klimagassutslippet, den høyeste virkningsgraden, den beste reguleringsevnen og den lengste levetiden.

Siden tidenes morgen har vann vært selve grunnlaget for vår eksistens. Vannkraft har gjort det mulig å skape verdier og velferd, i vår region, og i hele landet. Det er lett å ta det for gitt. Det er lett å tenke at vår tids store klimautfordringer er noe som skjer en gang i fremtiden. Men det grønne skiftet – det skjer akkurat nå. Naturen har sagt ifra for lenge siden, og når naturen snakker gjør vi klokt i å lytte. Naturen er og blir suveren.

Vi utvikler fremtidens energi, på en naturlig og bærekraftig måte, slik at du kan bruke vår kraft – den fantastiske vannkraften – med god samvittighet.

Vårt naturgrunnlag for å lage vannkraftmagasiner der energien kan lagres til det er behov for kraft er en viktig og verdifull egenskap, som gjør den norske vannkraften særlig verdifull i en framtid der variabel fornybar kraftproduksjon fra for eksempel vind og sol skal erstatte fossil energi i Europa. Vår vannkraft vil derfor kunne bidra sterkt til å stabilisere det framtidige fornybare kraftsystemet.

Vannet er en ren, fornybar energikilde som aldri tar slutt.

Mens resten av Europa kjemper for å gjøre en femtedel av sin energiforsyning fornybar i tråd med EUs 2020-mål, dekker vannkraften alene allerede om lag 60 prosent av Norges energibehov. Totalt produseres det rundt 132 TWh kraft fra vannet i år med normal nedbør – tilsvarende noe mer enn hele elektrisitetsforbruket vårt – mens drøyt 60 prosent av et potensiale på ytterligere 80 TWh er forbeholdt naturen i vernede vassdrag.

Norsk kraftproduksjon er tilnærmet utslippsfri og derfor en viktig brikke i klimakampen. Klimagassutslipp på verdensbasis må reduseres til maksimalt to tonn per innbygger innen 2050 for å nå det overordnede målet om å begrense global oppvarming til to grader. Derfor er en utslippsfri norsk kraftproduksjon et viktig bidrag for at Norge skal klare sin del av utfordringen.

Vannkraften har vært med å bygge landet i over 100 år. 

Godt over hundre år etter at elektrifiseringen inntok landet vårt står vannkraften for tilnærmet all kraftproduksjon i Norge, og genererer solide inntekter til det offentlige. Årlig bidrar fornybarnæringen med rundt 50 milliarder i form av skatter, avgifter og utbytter til staten, verts- og eierkommuner. Nesten halvparten av Europas magasinkapasitet ligger i landet vårt, og vannkraftproduksjon bidrar til verdiskaping og sysselsetting lokalt. De norske kraftselskapene er i all hovedsak eid av kommuner og fylkeskommuner landet over, og er litt ditt.

Norge som kraftnasjon må videreutvikles og en satsing på eksisterende vil kunne gi betydelig verdiskaping og sysselsetting lokalt.

Vannkraften kan lagres på en annen måte enn andre fornybarkilder. 

Økt utbygging av store mengder vind- og solkraft i Europa har gjort forsyningssikkerhet til en utfordring når det ikke blåser og solen uteblir. Muligheten til å ‘lagre strøm’ i form av vann i magasiner når forbruket er lavt, gjør Norge mindre sårbar for værvariasjoner enn land der slike energikilder utgjør størsteparten av fornybarandelen. Lagringskapasitet i magasinene kan sikre tilgang til vann, og dermed elektrisk kraft, også i tørre perioder.

Vannmagasinene ble laget for å sikre kraftforsyning gjennom vinteren. Med økende kapasitet på kabler til utlandet får magasinene ny verdi. Vannet i magasinene kan brukes til å dekke behov på kontinentet når det er vindstille og overskyet der, og vi kan spare på vannet når billigere kraft kan importeres fra Europa. Siden behovet for balansekraft øker i takt med mengden ikke-regulerbar fornybar energi, gir vannkraften energisystemet en unik reguleringsevne.

Flomsikring

Siden kraftproduksjon må skje gjennom hele året, mens vannføringen i vassdragene normalt sett er høyest om våren og høsten, må vanntilførselen fra magasinet til kraftverket reguleres. Vannet fordeles altså over fire årstider og reduserer faren for flom. Ved varsler om mye regn eller stor snøsmelting og dermed fare for flom, tar kraftprodusentene et ansvar ved aktivt å bruke magasinene slik at flommen og skadevirkningene begrenses mest mulig. Vannkraften er arvesølvet vårt. Denne evigvarende ressursen uten klimagassutslipp legger grunnlaget for verdiskaping og er en forutsetning for videre utvikling av et moderne samfunn.

Kraftverkoversikt

Oversikt over våre kraftverk

Dette eier vi
Her finner du kraftverkene som Glitre Energi Produksjon eier og har driftsansvar for.

Produksjon