Fusjonsprosess

I ekstraordinære generalforsamlinger i Glitre Energi og Agder Energi tirsdag 20. september ble fusjon mellom selskapene vedtatt.

Kraft og kompetanse til grønn omstilling

Målet med å fusjonere selskapene er å skape et kraftsenter for utvikling av ren energi og grønne arbeidsplasser.

Glitre Energi og Agder Energi ønsker å skape et kraftsenter for utvikling av ren energi og grønne arbeidsplasser. Med vår størrelse, felles kompetanse og innovasjonskraft kan vi skape større verdier av vannkraften vår, og bygge nye arbeidsplasser innen fornybar energi og grønn industri lokalt. Det vil kunne trygge jobber, velferd og inntekter til lokalsamfunnene i fremtiden.

Elektrifisering basert på fornybar energi er det viktigste klimatiltaket globalt og nasjonalt. Energibransjen er i fundamental endring fra fossilt til fornybart. Konkurransen, forretningsmulighetene og kundebehovene endres raskt. Samfunnet forventer nye og innovative løsninger. Våre tradisjonelle konkurrenter slår seg sammen og store nasjonale og internasjonale aktører tar nå ledende posisjoner innenfor nye grønne næringer.

Både Glitre Energi og Agder Energi har vekst og utvikling som del av sine strategier, og eiere som er åpne for samarbeid og verdiskapende strukturendringer. Det er bakgrunnen for at enstemmige styrer i begge konsern stilte seg bak en intensjonsavtale om fusjon i februar 2021.

Etter en grundig prosess  vedtok styrene i Glitre Energi og Agder Energi torsdag 5. mai 2022 å anbefale sine eiere å si ja til fusjonen.

Kommunestyret i Drammen vedtok fusjonen 20. juni, mens Vardar behandlet saken i en ekstraordinær generalforsamling 1. september og stemte for fusjon.

Resultatet for Agderkommunene ble at 56,20 % av de kommunale eierandelene stemte ja til fusjonen. Sammen med Statkraft sin aksjeandel i AE på 45,53 % medfører dette at 76,14 % av aksjene i AE stemte ja til fusjonen.

Tirsdag 20. september 2022 ble fusjonen vedtatt i ekstraordinære generalforsamlinger i begge selskapene.

Konkurransetilsynet ferdigbehandlet saken og godkjente den samme dag som de ekstraordinære generalforsamlingene ble avholdt.

Dersom fusjonen også får godkjenning av energimyndighetene, forventes det å gjennomføre fusjonen i løpet av fjerde kvartal 2022.

Fakta:
Et eventuelt sammenslått Glitre og Agder Energi vil bli: 

  • Norges nest største kraftselskap målt i omsetning og den tredje største produsenten av fornybar energi. 
  • Norges nest største nettselskap med ca. 300.000 nettkunder. 
  • den tredje største vannkraftprodusenten med en årlig middelproduksjon på rundt 11,3 TWh, 
  • det største selskapet innenfor strømsalg til bedriftskunder. 
  • et av de største selskapene innenfor strømsalg i privatmarkedet med rundt 200.000 kunder.  

 

Styringsgruppen i Glitre Energi og Agder Energi bestående av styreleder, konsernsjefer og tillitsvalgte fra begge selskap.

fusjonen

Spørsmål og svar

Hvorfor vil Glitre Energi og Agder Energi fusjonere? +

En fusjon vil tilføre begge selskapene kapital og kompetanse, og gi oss bedre forutsetning for økt lønnsomhet og skape nye grønne arbeidsplasser i begge regionene.  

En viktig driver for en fusjon er at bransjen vår er preget av konsolidering blant eksisterende aktører og inntog av nye, sterke aktører fra andre bransjer. For å ta del i den grønne industribølgen og møte den nye konkurransesituasjonen i vår bransje må vi ha størrelse, kompetanse og finansiell styrke til å videreutvikle selskapene, medarbeiderne og lokalsamfunnene som eier oss.

Glitre Energi og Agder Energi passer godt sammen strategisk og industrielt. Vekst og utvikling er sentralt for eierne og for den regionale verdiskapingen. Vi ønsker å sammen skape et kraftsenter for utvikling av ren energi og grønne arbeidsplasser.  

Hva skjer med de ansatte? +

Det legges til rette for trygghet og fleksibilitet for alle våre medarbeidere. Ingen skal sies opp eller måtte flytte mellom de to regionene som følge av fusjonen. Vi vil opprettholde dagens desentrale organisasjonsmodell med lokale oppmøtesteder og arbeidsplasser.  

De ansatte er representert i prosjektets styringsgruppe gjennom to tillitsvalgte fra hvert selskap. Tilbakemeldinger fra dem er at de er positive til en fusjon og arbeidet som er gjort hittil i fusjonsprosessen.   

Håndteringen av pandemien har vist at vi kan jobbe godt sammen på tvers av geografi, og at lokasjon ikke er til hinder for effektive arbeidsprosesser. Arbeidslivet har blitt mer fleksibelt og nye digitale møteplasser begrenser behovet for reising og samlokalisering. De to konsernene har allerede ansatte spredt utover et stort geografisk område. Agder Energi har f.eks. ansatte både på Agder og i Oslo, Stockholm og Tyskland. 

Hvor skal hovedkontoret ligge? +

 Det har vært viktig å finne gode og balanserte løsninger som tjener begge regionene i spørsmålet om lokalisering. I hele prosessen har vi vært opptatt av å videreføre vår desentraliserte organisasjonsmodellerForretningsadressene for nettselskapet og forretningsområdet marked/kunde legges til tidligere Buskerud, mens forretningsadressene for morselskap, produksjon og kraftforvaltning legges til Agder.  

Hva vil en fusjon kunne bety for kundene? +

Glitre Energi og Agder Energi ønsker å skape et kraftsenter for utvikling av ren energi og grønne arbeidsplasser. En fusjon vil gi flere verdiskapende tjenester til kundene og bedre økonomiske resultater til lokalsamfunnene som eier oss. Kundene vil over tid få lavere nettleie. Tilstedeværelse i to regioner er en fordel i et marked som ikke er lokalt, men nasjonalt og internasjonalt. 

Hvordan vil en fusjon bidra til flere arbeidsplasser? +

Konkurransen om posisjonene og de beste prosjektene, hodene og partnerne innen fornybar energi og elektrifisering går nå. For å ta del i den grønne industribølgen og møte den nye konkurransesituasjonen må vi ha størrelse, kompetanse og finansiell styrke til å videreutvikle selskapene, medarbeiderne og lokalsamfunnene som eier oss.  

Dette er mulighetenes tiår til å bygge nye grønne varige arbeidsplasser med kraftselskapene som naturlige lokomotiver. Kommunenes eierskap er en stor fordel i denne sammenhengen. 

Vi er ikke alene på konkurransearenaen. Fornybar energi er ikke lenger forbeholdt kraftsektoren, men er en bærende forutsetning i alle bransjer og i alle næringer. Skal vi lykkes med å skape de grønne arbeidsplassene for fremtiden, må vi ha en bredere kompetansebase og større finansiell løfteevne enn vi har hver for oss. 

Hva slags innflytelse vil egentlig de kommunale eierne få hvis det blir fusjon? +

Eierstyringen i et nytt konsern skjer via generalforsamlingen og ved rett til representasjon i styret. I Intensjonsavtalen legges det opp til at den kommunale eiermajoriteten, representert ved de kommunale eierne i Agder Energi og Glitre Energi-eierne, har flertall i styret. Intensjonsavtalen legger til grunn at kommunene, inklusive det heleide kommunale aksjeselskapet Vardar AS, kan inngå en kommunal samordningsavtale med det samme formålet som dagens samordningsavtale i Agder Energi. Gjennom en slik avtale vil kommunene kunne samordne sine interesser som flertallsaksjonærer.  

Det legges for øvrig opp til at aksjonærer som samlet sett eier mer enn 25 prosent sikres negativ kontroll i et nytt konsern, dvs. at man langt på vei får samme innflytelse som om man eide 33,3  prosent av selskapet. Det har særlig stor betydning for den kommunale eierinnflytelsen. 

Hva vil en fusjon kunne bety økonomisk for selskapene og eierne? +

Vekstmulighetene i den grønne industribølgen er betydelige og vil kunne representere et stort verdiskapingspotensial for et fusjonert selskap og eierkommunene.  

Det er beregnet en årlig fusjonsgevinst på 250 millioner kroner ved å slå sammen selskapene, i tillegg til inntekter fra nye forretningsmuligheter. Denne fusjonsgevinsten vil kunne realiseres innenfor en tidshorisont på 3-5 år, og skape betydelige verdier for eiere, kundene og samfunnet. 

Et fusjonert konsern vil få lavere risiko i et marked som preges av store svingninger i prisene på elektrisitet.  

om fusjonen

Informasjon og dokumenter

Ønsker du mer informasjon finner du det på nettsidene til:

Agder Energi 

Glitre Energis eiere:
Vardar AS
Drammen kommune

Agder Energis eiere:
Agdereierne – eierkommunene i Agder Energi
Statkraft – Industrielt eierskap

Om Glitre Energi

Kontakt

Ragnhild Ask Connell

Ragnhild Ask Connell

kommunikasjonssjef