Om Glitre Energi

Glitre Energi eier, utvikler og drifter livsnødvendig infrastruktur basert på den fantastiske vannkraften.

Vi gjør morgendagen helt elektrisk

Glitre Energis nye visjon – «Vi gjør morgendagen helt elektrisk!» forplikter. Den innebærer en ambisjon om at Glitre Energi skal ta en rolle i elektrifiseringen av samfunnet. Vår tids globale miljøutfordringer krever at vi og vårt samfunn klarer å omstille oss fra fossile til miljøvennlige energikilder.

En utvikling mot et klimavennlig energisystem vil innebære store endringer i energimarkedet de neste tiårene. For Glitre Energi betyr det et fremtidsbilde som er langt mer krevende enn vi har sett tidligere.

Glitre Energis ambisjoner er å videreutvikle og fornye energiforsyningen i Buskerud- og Hadelandsregionen slik at langsiktig verdiskapning for eierne oppnås samtidig som kundene får konkurransedyktige strømleveranser med hensyn til pris og leveringskvalitet. Strategien for å realisere denne ambisjonen er å investere i nye fremtidsrettede energianlegg og tilhørende systemløsninger innenfor kraftproduksjon, kraftnett og varmeproduksjon/fjernvarme, og en tydelig ambisjon om å utnytte ny teknologi, øke vår konkurransekraft og innovasjonstakt.

Glitre Energi AS eies av Buskerud fylkeskommune gjennom selskapet Vardar og Drammen kommune med 50 prosent eierandel hver.

Hovedkontoret ligger i Energibygget i Drammen.

 

Om Glitre Energi

Våre forretningsområder

Vannkraftproduksjon +

Forretningsområdet Vannkraftproduksjon består av datterselskapet Glitre Energi Produksjon AS og de tilknyttede selskapene Hadeland Kraft AS og Hellefoss Kraft AS.

Forretningsområdet har ansvar for utvikling, drift og vedlikehold av konsernets vannkraftanlegg. Glitre Energi Produksjon har 13 heleide kraftstasjoner, samt direkte og indirekte eierskap til ytterligere ti. Driftsansvaret er for kraftverk i Numedalsvassdraget, Hallingdalsvassdraget, Begnavassdraget og Randselva mellom Randsfjorden og Tyrifjorden.

Normalproduksjonen er 2,6 TWh, tilsvarende ca to prosent av Norges kraftproduksjon.

Selskapet har 59 ansatte per 1.1.2019.

Kraftnett +

Forretningsområdet Kraftnett består av datterselskapene Glitre Energi Nett Holding AS, Glitre Energi Nett AS.

Glitre Energi Nett AS eies av Glitre Energi AS, Nedre Eiker og Kongsberg kommune, Lier kommune gjennom Lier Everk Holding, og Hadelands kommunene gjennom Hadeland Energi AS. Nettselskapene i tidligere EB, Lier Nett og Hadeland EnergiNett gikk i 2015 sammen om å skape ett regionalt nettselskap for fremtiden. I august, 2016 byttet selskapene navn til Glitre Energi Nett.

Nettselskapet har eierskap til ca. 80 prosent av regionalnettet i Buskerud, og noen mindre regionalnettanlegg i fylkene Vestfold, Oppland og Hordaland. I tillegg har nettselskapet eierskap til distribusjonsnettet i kommunene Drammen, Kongsberg, Nedre Eiker, Lier, Gran, Jevnaker, Lunner, og tettstedet Finse og leverer strøm til nesten 95.000 kunder – eller 170.000 mennesker i Nedre Buskerud og på Hadeland.

Nettselskapet utvikler langsiktige og robuste løsninger for energiforsyningen tilpasset fremtidens krav til leveringssikkerhet og miljø og står foran betydelige investeringer de nærmeste årene.

Selskapet hadde 93 ansatte pr. 1. januar 2019.

Marked +

Virksomhetsområdet Marked omfatter strømsalg, krafthandel, engrostjenester og kundeservicetjenester i Glitre Energi. Digital tjenesteutvikling satser på gjennom datterselskapet Oss Norge AS.

Tidligere EB gikk sammen med Lier Everk AS og Hadeland Energi AS etablert et nytt felles regionalt strømselskap med fokus på kraftomsetning og relaterte produkter/tjenester i 2015, og ble til Glitre Energi Strøm i 2016.

Glitre Energi Strøm AS eies av Glitre Energi AS, Lier kommune gjennom Lier Everk Holding, og Hadelandskommunene gjennom Hadeland Energi AS.

Markedsselskapet hadde ved årsskiftet 36 ansatte.

Konsernfunksjoner +

Glitre Energis konsernfunksjoner ivaretar fellesoppgaver og dekker kompetanseområder som det ikke er formålstjenlig å legge ut til forretningsområdene. Innenfor konsernstøttefunksjonene ligger digital forretningsutvikling og innovasjon, finans og regnskap og IKT, HR og HMS, myndighetskontakt, kommunikasjon og merkevare.

Gjennom konsernfunksjonene sikres Glitre Energi en helhetlig og samordnet virksomhetsstyring i konsernet samtidig som samordningsgevinster på tvers av forretningsområdene kan utnyttes.

Øvrig eierskap +

Glitre Energis eierskap i datterselskap og tilknyttede selskap er samlet under forretningsområdet Øvrig eierskap.

Glitre Energi eier Viken Fiber sammen med Lyse, og har en eierandel på 26,6 prosent. Selskapet drives som et uavhengig selskap under felles kontroll. Viken Fiber er Norges største fiberselskap, og har store ambisjoner og langsiktige planer om å øke markedsandelen i «Viken-området» gjennom investering i fibernett.

Nettpartner hvor Glitre Energi eier 40 prosent, drives som et uavhengig selskap under felles kontroll og ble etablert i 2012 gjennom et eiermessig samarbeid med Hadeland Energi og FEAS. Selskapet bygger, drifter og vedlikeholder kritisk infrastruktur for kraftforsyning, bredbånd og jernbane og har en ambisiøs vekststrategi.

Drammen Fjernvarme leverer fjernvarme kunder i Drammen. Selskapet skal videreutvikle eksisterende infrastruktur og nye tjenester innenfor sitt geografiske markedsområde, og med det søke å fremme bedre miljø samt økt energifleksibilitet.

NGK Utbygging og Zephyr er Glitre Energis investeringer i småkraft og vindkraft. NGK Utbygging, hvor Glitre Energi eier 25 prosent, utvikler, bygger og selger nøkkelferdige småskala vannkraftverk i Norge. Zephyr, hvor Glitre Energi eier 25 prosent, utvikler vindkraftprosjekter i Norge.

Komplett oversikt over datterselskap og tilknyttede selskap i forretningsområdet Øvrig eierskap:

 

Fiber:

Viken Fiber


Entreprenør:

Nettpartner

 

Varme:

Drammen Fjernvarme

Miljøvarme VSEB

 

Småkraft og vindkraft:

NGK Utbygging AS

Zephyr AS

 

Annet:

El-Tilsynet AS

Aidon OY

Hvordan og hvorfor

Vi produserer 100 % fornybar energi,
og leverer den hjem til de tusen hjem og virksomheter

Sammen med resten av fornybarnæringen skal vi være med og legge til rette for at Norge blir verdens første fornybare og fullelektriske samfunn. 

Elektrifisering er bra for klima, gir økt verdiskaping og lavere energikostnader. Skal vi lykkes med det, må vi samtidig lykkes med teknologiutvikling og innovasjon.

Om Glitre Energi

Styret i Glitre Energi AS

Fra.v. Pål Skjæggestad, konsernsjef – Jan Helmen, styremedlem, ansattes representant – Anette Mellbye, styremedlem – Marit Kjær, nestleder – Morten André Yttreeide, styremedlem – Robert Olsen, styremedlem – Line Drange Ruud, styremedlem, ansattes representant – Ragnar Søegaard, styreleder – Ann Christin Andersen, styremedlem – Rune Bæver, styremedlem, ansattes representant.

Om Glitre Energi

Konsernledelsen

Margrethe Smith

Margrethe Smith

konserndirektør strategi og virksomhetsstyring/CEO

Tore Morten Wetterhus

Tore Morten Wetterhus

konserndirektør infrastruktur, samfunnskontakt og kommunikasjon

Erik Andersen

Erik Andersen

konserndirektør produksjon

Jan Vidar Thoresen

Jan Vidar Thoresen

konserndirektør marked

Om Glitre Energi

Presse- og mediekontakt

Alle mediehenvendelser skal gå til pressekontakten direkte.
Ved store strømutfall eller andre særskilte situasjoner kan pressekontaktene få svært mange samtaler samtidig. Vi ber derfor om forståelse for at det kan være problemer med å få kontakt med oss umiddelbart.

Ragnhild Ask Connell

Ragnhild Ask Connell

kommunikasjonssjef

karriere

I Glitre Energi skal du få mulighet til å bli klok, stolt og glad!

Vi ønsker motiverte, engasjerte og resultatorientert medarbeidere og ledere som vil bidra til utviklingen av et fremtidsrettet og miljøfokusert energikonsern. Vi jobber med å gjøre morgendagen helt elektrisk, og vi har plass til flere på laget.

Jobbe hos oss

Historie

120 år med teknologi og innovasjon

Det er over 100 år siden den første boligen i Drammen fikk elektrisk lys

Det er over 100 år siden den første boligen i Drammen fikk elektrisk lys. Lyset kom da byggingen av Gravfoss kraftverk var ferdig. Kraftverket var det første som ble bygget i Buskerud for produksjon av strøm til alminnelig forsyning over større avstander. Den første som fikk elektrisitet fra Gravfoss 19. oktober 1903 var grosserer August M. Knudsen i Drammen. Han kunne slå på bryteren to dager senere og få lys i lampettene. Nå, over 100 år senere, er det fortsatt drift i det gamle kraftverket på Gravfoss.

 

Folk og fag

Vår egen fagblogg

Team som trives

| | |

Team som trives

Det er lett for ledere å skaffe seg kjennskap til de ansattes faglige kompetanse. Kjennskap til ansattes personlige kompetanse krever mer arbeid.

fINANS

Nøkkeltall og rapporter

I 2018 bidro Glitre Energi til samfunnet med over 614 millioner kroner i utbytte og direkte skatter og avgifter.

I tillegg kommer indirekte skatter og avgifter på 746 millioner kroner – tilsammen over en milliard. En stor del av midlene gikk til offentlig velferd i vårt lokalområde.

 

Les mer

Leverandører

Anskaffelsesvilkårene i Glitre Energi

Glitre Energi ønsker samarbeidspartnere som, også etter kontraktsinngåelse, er proaktive med gode, innovative løsninger og som kan være med på å fremme Glitre Energis aktivitet.

E-faktura

Aktuelle lenker

Standard avtalevilkår

Kvalifikasjonsordning

HMS, kvalitet, etikk og miljø