Om Glitre Energi

Glitre Energi eier, utvikler og drifter livsnødvendig infrastruktur basert på den fantastiske vannkraften.

Vi gjør morgendagen helt elektrisk

Glitre Energis nye visjon – «Vi gjør morgendagen helt elektrisk!» forplikter. Den innebærer en ambisjon om at Glitre Energi skal ta en rolle i elektrifiseringen av samfunnet. Vår tids globale miljøutfordringer krever at vi og vårt samfunn klarer å omstille oss fra fossile til miljøvennlige energikilder.

En utvikling mot et klimavennlig energisystem vil innebære store endringer i energimarkedet de neste tiårene. For Glitre Energi betyr det et fremtidsbilde som er langt mer krevende enn vi har sett tidligere.

Glitre Energis ambisjoner er å videreutvikle og fornye energiforsyningen i Buskerud- og Hadelandsregionen slik at langsiktig verdiskapning for eierne oppnås samtidig som kundene får konkurransedyktige strømleveranser med hensyn til pris og leveringskvalitet. Strategien for å realisere denne ambisjonen er å investere i nye fremtidsrettede energianlegg og tilhørende systemløsninger innenfor kraftproduksjon, kraftnett og varmeproduksjon/fjernvarme, og en tydelig ambisjon om å utnytte ny teknologi, øke vår konkurransekraft og innovasjonstakt.

Glitre Energi AS eies av 19 kommuner i tidligere Buskerud fylkeskommune gjennom selskapet Vardar, og Drammen kommune med 50 prosent eierandel hver.

Hovedkontoret ligger i Energibygget i Drammen.

 

Om Glitre Energi

Våre forretningsområder

Vannkraftproduksjon +

Forretningsområdet Vannkraftproduksjon består av datterselskapet Glitre Energi Produksjon AS og de tilknyttede selskapene Hadeland Kraft AS og Hellefoss Kraft AS.

Forretningsområdet har ansvar for utvikling, drift og vedlikehold av konsernets vannkraftanlegg. Glitre Energi Produksjon har 13 heleide kraftstasjoner, samt direkte og indirekte eierskap til ytterligere ti. Driftsansvaret er for kraftverk i Numedalsvassdraget, Hallingdalsvassdraget, Begnavassdraget og Randselva mellom Randsfjorden og Tyrifjorden.

Normalproduksjonen er 2,6 TWh, tilsvarende ca to prosent av Norges kraftproduksjon.

Selskapet har 74 ansatte per 1.1.2021.

Kraftnett +

Forretningsområdet Kraftnett består av datterselskapene Glitre Energi Nett Holding AS, Glitre Energi Nett AS.

Glitre Energi Nett AS eies av Glitre Energi AS, Nedre Eiker og Kongsberg kommune, Lier kommune gjennom Lier Everk Holding, og Hadelands kommunene gjennom Hadeland Energi AS. Nettselskapene i tidligere EB, Lier Nett og Hadeland EnergiNett gikk i 2015 sammen om å skape ett regionalt nettselskap for fremtiden. I august, 2016 byttet selskapene navn til Glitre Energi Nett.

Nettselskapet har eierskap til ca. 80 prosent av regionalnettet i Buskerud, og noen mindre regionalnettanlegg i fylkene Vestfold, Oppland og Hordaland. I tillegg har nettselskapet eierskap til distribusjonsnettet i kommunene Drammen, Kongsberg, Nedre Eiker, Lier, Gran, Jevnaker, Lunner, og tettstedet Finse og leverer strøm til nesten 95.000 kunder – eller 170.000 mennesker i Nedre Buskerud og på Hadeland.

Nettselskapet utvikler langsiktige og robuste løsninger for energiforsyningen tilpasset fremtidens krav til leveringssikkerhet og miljø og står foran betydelige investeringer de nærmeste årene.

Selskapet hadde 109 ansatte pr. 1. januar 2021.

Marked +

Virksomhetsområdet Marked omfatter strømsalg, krafthandel, engrostjenester, kundeservicetjenester og nye energiløsninger i Glitre Energi. Digital tjenesteutvikling satser vi på gjennom datterselskapet Oss Norge AS.

Tidligere EB gikk sammen med Lier Everk AS og Hadeland Energi AS etablert et nytt felles regionalt strømselskap med fokus på kraftomsetning og relaterte produkter/tjenester i 2015, og ble til Glitre Energi Strøm i 2016.

Glitre Energi Strøm AS eies av Glitre Energi AS, Lier kommune gjennom Lier Everk Holding, og Hadelandskommunene gjennom Hadeland Energi AS.

Markedsselskapet hadde ved årsskiftet 29 ansatte.

Glitre Energiløsninger ble etablert i 2020 for å utvikle og kommersialisere nye energiløsninger innen bedriftsmarkedet. De kombinerer teknologiutvikling og innovasjon med eksisterende kompetanse i Glitre Energi for å lage nye forretningsmodeller tilpasset fremtidens kraftsystem. Energiløsninger har seks ansatte.

Konsernfunksjoner +

Glitre Energis konsernfunksjoner ivaretar fellesoppgaver og dekker kompetanseområder som det ikke er formålstjenlig å legge ut til forretningsområdene. Innenfor konsernstøttefunksjonene ligger digital forretningsutvikling og innovasjon, finans og regnskap og IKT, HR og HMS, bærekraft, myndighetskontakt, kommunikasjon og merkevare.

Gjennom konsernfunksjonene sikres Glitre Energi en helhetlig og samordnet virksomhetsstyring i konsernet samtidig som samordningsgevinster på tvers av forretningsområdene kan utnyttes.

Øvrig eierskap +

Glitre Energis eierskap i datterselskap og tilknyttede selskap er samlet under forretningsområdet Øvrig eierskap.

Glitre Energi eier Viken Fiber sammen med Lyse, og har en eierandel på 26,6 prosent. Selskapet drives som et uavhengig selskap under felles kontroll. Viken Fiber er Norges største fiberselskap, og har store ambisjoner og langsiktige planer om å øke markedsandelen i «Viken-området» gjennom investering i fibernett.

Nettpartner hvor Glitre Energi eier 40 prosent, drives som et uavhengig selskap under felles kontroll og ble etablert i 2012 gjennom et eiermessig samarbeid med Hadeland Energi og FEAS. Selskapet bygger, drifter og vedlikeholder kritisk infrastruktur for kraftforsyning, bredbånd og jernbane og har en ambisiøs vekststrategi.

Drammen Fjernvarme leverer fjernvarme kunder i Drammen. Selskapet skal videreutvikle eksisterende infrastruktur og nye tjenester innenfor sitt geografiske markedsområde, og med det søke å fremme bedre miljø samt økt energifleksibilitet.

NGK Utbygging og Zephyr er Glitre Energis investeringer i småkraft og vindkraft. NGK Utbygging, hvor Glitre Energi eier 25 prosent, utvikler, bygger og selger nøkkelferdige småskala vannkraftverk i Norge. Zephyr, hvor Glitre Energi eier 25 prosent, utvikler vindkraftprosjekter i Norge.

Komplett oversikt over datterselskap og tilknyttede selskap i forretningsområdet Øvrig eierskap:

 

Fiber:

Viken Fiber


Entreprenør:

Nettpartner

 

Varme:

Drammen Fjernvarme

Miljøvarme VSEB

 

Småkraft og vindkraft:

NGK Utbygging AS

Zephyr AS

 

Annet:

El-Tilsynet AS

Aidon OY

Hvordan og hvorfor

Vi produserer 100 % fornybar energi,
og leverer den hjem til de tusen hjem og virksomheter

Sammen med resten av fornybarnæringen skal vi være med og legge til rette for at Norge blir verdens første fornybare og fullelektriske samfunn. 

Elektrifisering er bra for klima, gir økt verdiskaping og lavere energikostnader. Skal vi lykkes med det, må vi samtidig lykkes med teknologiutvikling og innovasjon.

Om Glitre Energi

Styret i Glitre Energi AS

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Pål Skjæggestad - konsernsjef
Jan Helmen - styremedlem, ansattes representant

Helmen er ansatt som prosjektingeniør i Glitre Energi Nett. Han har jobbet i selskapet siden 1981, og er styremedlem fra juli 2017.

Anette Mellbye - styremedlem

Mellbye er advokat, og har siden juni 2017 vært partner i Bull & Co. Advokatfirma. Hun har tidligere arbeidet som juridisk direktør i Electromagnetic Geoservices ASA og vært ansatt i advokatfirmaet Selmer DA., B. Skaugen Shopping og Manufacurers Hanover Trust (nå JP Morgan). Mellbye er cand. jur. fra Universitetet i Oslo, og siviløkonom fra HEC Lausanne i Sveits. Hun er styremedlem fra juli 2015.

Marit Kjær - nestleder

Kjær har vært organisasjons- og økonomidirektør i Oslo Lufthavn siden 2001. Hun har erfaringer fra stillinger i Luftfartsverket (Avinor) og privat næringsliv, innenfor økonomi og marked. Kjær har også styreverv i andre offentlige og private virksomheter. Kjær er utdannet fra BI og NHH. Hun er styremedlem siden 2007.

Morten André Yttreeide - styremedlem

Yttreeide er utdannet innen økonomi og arbeider som bedriftsrådgiver innen økonomi og ledelse. Yttreeide er styremedlem siden 2010.

Robert Olsen - styremedlem

Olsen har siden september 2018 jobbet som administrerende direktør i Vardar AS, og har lang og variert erfaring fra kraftbransjen. Før tiltredelse i Vardar har han i over 20 år hatt ulike roller knyttet til ledelse, virksomhetsstyring og strategi i Skagerak Energi konsernet. Olsen er utdannet økonom og autorisert finansanalytiker fra BI og NHH, og er bosatt i Holmestrand. Han er styremedlem fra juni 2019.

Line Drange Ruud - styremedlem, ansattes representant

Drange Ruud ble ansatt som kraftverkssjef i Glitre Energi Produksjon i februar 2020. Før det har hun jobbet seks års ved prosjektavdelingen i produksjon. Hun er utdannet sivilingeniør innen Produktutvikling og Produksjon (maskin) ved NTNU. Hun har jobbet tre år i Sweco, hvorav to som vannkraft-trainee før byttet til Glitre Energi Produksjon. Hun er styremedlem fra juli 2017.

Ragnar Søegaard - styremedlem

Søegaard er økonom med erfaring fra kraftbransjen, og har blant annet vært finans- og økonomidirektør i E-CO-Energi (nå Hafslund-E-CO). Han har styreerfaring fra flere større selskap og virksomheter. Søegaard har vært styreleder siden 2010, og ble styremedlem fra 2020.

Ann-Christin Andersen - styreleder

Andersen har eget konsulentfirma 4ADA i Drammen. Hun har vært digital direktør og mangeårig leder med internasjonal erfaring fra bl.a. TechnipFMC. Andersen har lang erfaring fra offshoreindustrien som teknisk leder, prosjektleder og i lederstillinger med internasjonalt ansvar. Hun er styremedlem i Maersk Drilling, Rotork og Quantafuel. Andersen er utdannet sivilingeniør i Offshore Electrical Engineering fra Heriot-Watt i Edinburgh, og har en Executive MBA fra IMD Business School. Hun er styremedlem siden 2015, og styreleder fra 2020.

Rune Bæver - styremedlem, ansattes representant

Bæver er hovedtillitsvalgt for EL&IT i Glitre Energi. Han arbeider som oppsynsmann i Glitre Energi Nett. Bæver er styremedlem siden juni 2011.

Pål Skjæggestad, konsernsjef - Jan Helmen, styremedlem, ansattes representant - Anette Mellbye, styremedlem - Marit Kjær, nestleder - Morten André Yttreeide, styremedlem - Robert Olsen, styremedlem - Line Drange Ruud, styremedlem, ansattes representant - Ragnar Søegaard, styremedlem - Ann-Christin Andersen, styreleder - Rune Bæver, styremedlem, ansattes representant

Om Glitre Energi

Konsernledelsen

Margrethe Smith

Margrethe Smith

konserndirektør strategi og virksomhetsstyring

Tore Morten Wetterhus

Tore Morten Wetterhus

konserndirektør infrastruktur

Erik Andersen

Erik Andersen

konserndirektør produksjon

Jan Vidar Thoresen

Jan Vidar Thoresen

konserndirektør marked

Cathrin Bretzeg

Cathrin Bretzeg

Konserndirektør HR, kommunikasjon og bærekraft

Håkon Levy

Håkon Levy

CFO / konserndirektør økonomi og finans

Om Glitre Energi

Presse- og mediekontakt

Alle mediehenvendelser skal gå til pressekontakten direkte.
Ved store strømutfall eller andre særskilte situasjoner kan pressekontaktene få svært mange samtaler samtidig. Vi ber derfor om forståelse for at det kan være problemer med å få kontakt med oss umiddelbart.

Besøk også vårt nyhetsrom her.

Her finner du vår nedlastbare logo 

 

Ragnhild Ask Connell

Ragnhild Ask Connell

kommunikasjonssjef

karriere

I Glitre Energi skal du få mulighet til å bli klok, stolt og glad!

Vi ønsker motiverte, engasjerte og resultatorientert medarbeidere og ledere som vil bidra til utviklingen av et fremtidsrettet og miljøfokusert energikonsern. Vi jobber med å gjøre morgendagen helt elektrisk, og vi har plass til flere på laget.

Jobbe hos oss

Historie

120 år med teknologi og innovasjon

Det er over 100 år siden den første boligen i Drammen fikk elektrisk lys

Det er over 100 år siden den første boligen i Drammen fikk elektrisk lys. Lyset kom da byggingen av Gravfoss kraftverk var ferdig. Kraftverket var det første som ble bygget i Buskerud for produksjon av strøm til alminnelig forsyning over større avstander. Den første som fikk elektrisitet fra Gravfoss 19. oktober 1903 var grosserer August M. Knudsen i Drammen. Han kunne slå på bryteren to dager senere og få lys i lampettene. Nå, over 100 år senere, er det fortsatt drift i det gamle kraftverket på Gravfoss.

 

Folk og fag

Vår egen fagblogg

Digitalisering og maskinlæring innen vannkraft

Digitalisering og maskinlæring innen vannkraft

Selv om vi tar for gitt at det alltid er spenning i stikkontakten, så krever vannkraftverkene våre kontinuerlig overvåking, vedlikehold og oppgraderinger for at vi skal kunne sikre at disse alltid leverer elektrisk energi til deg som forbruker.

Fra tresliperi til smartkraftverk

Fra tresliperi til smartkraftverk

Hensfoss kraftverk er under rehabilitering, og gammelt gull skal få glitre i mange nye år. Utvendig er det kun snakk om å fikse opp fasaden på det 75 år gamle kraftverket, mens innvendig skjer det større endringer. Målet er at vi på nye Hensfoss kraftverk skal kunne produsere enda mer ren og fornybar strøm med akkurat samme mengde vann.

Innovasjon og trikkeskinner

| | |

Innovasjon og trikkeskinner

For mange av oss finnes det knapt noe bedre enn ski på trikkeskinner i sol, god glid, og noe varmt på termosen. Vi er i flyt. Og ser vi et utkikkspunkt, en knaus eller en liten topp, så hender det til og med vi forlater sporet, kanskje gjennom strevsomt terrenget, i jakten på det lille ekstra, og dagens instashot så klart.

Vi må bruke nettet smart

| | | |

Vi må bruke nettet smart

Vi tar det for gitt. Strømmen er alltid i kontakten når vi skal lage middag, skru på TVen eller lade elbilen. I Norge er vi heldigvis godt vant med å ha et strømnett som tåler at vi alle kan bruke strømmen når vi trenger den.

15 Kundeløfter fra strømsalgsbransjen

| |

15 Kundeløfter fra strømsalgsbransjen

Vi strømselgere har historisk alltid vært i nær kontakt med våre kunder. På veien frem til et fullelektrisk samfunn må vi nå ta et enda større ansvar.

Strømmens dag i dag!

Strømmens dag i dag!

Strøm gir oss lys, varme og opplevelser døgnet rundt – hele året. Strøm er viktig i dag, og blir enda viktigere i morgen for å løse klimaproblemene. Torsdag 23. januar markerer vi Strømmens dag!

Team som trives

| | |

Team som trives

Det er lett for ledere å skaffe seg kjennskap til de ansattes faglige kompetanse. Kjennskap til ansattes personlige kompetanse krever mer arbeid.

fINANS

Nøkkeltall og rapporter

I 2020 bidro Glitre Energi til samfunnet med over 300 millioner kroner i utbytte og direkte skatter og avgifter.

I tillegg kommer indirekte skatter og avgifter på 534 millioner kroner – tilsammen over 800 millioner kroner. En stor del av midlene gikk til offentlig velferd i vårt lokalområde.

 

Les mer

Leverandører

Anskaffelsesvilkårene i Glitre Energi

Glitre Energi ønsker samarbeidspartnere som, også etter kontraktsinngåelse, er proaktive med gode, innovative løsninger og som kan være med på å fremme Glitre Energis aktivitet.

E-faktura

Aktuelle lenker

Standard avtalevilkår

Kvalifikasjonsordning

HMS, kvalitet, etikk og miljø