Hvordan og hvorfor

Vårt samfunnsløfte

Vi bidrar til lokal utvikling, tar miljøansvar og er en viktig pådriver for et helt elektrisk samfunn.

Hvordan og hvorfor

Raske endringer mot grønn fremtid 

Vi er midt i det mange kaller en klimakrise og må omstille oss i det grønne skiftet. Vi må redusere klimagassutslippene våre radikalt de kommende årene, noe som vil kreve kraftige og omfattende endringer. Spesielt i energibransjen. 

Det viktigste klimatiltaket vi kan gjøre i Norge er en videre elektrifisering av energibruken vår. Utviklingen mot et klimavennlig energisystem vil innebære store endringer i energimarkedene de neste tiårene.

For Glitre Energi innebærer dette et fremtidsbilde som er langt mer krevende enn vi har sett tidligere. Bransjens og vår strategiske utfordringer, vil påvirkes sterkt av hvor raskt og hvor godt vi klare å fase inn ny teknologi i kraftsystemet.

Vi utvikler fremtidens energi, på en naturlig og bærekraftig måte, slik at du kan bruke vår kraft – den fantastiske vannkraften – med god samvittighet.

I Glitre Energi har vi en strategi om å styrke kompetansen på innovasjon, teknologi og utvikling, for å sikre vår fremtidige konkurransekraft, og lykkes med omstilling til en grønnere og mer effektiv energiforsyning.

visjon og verdier

Vi gjør morgendagen helt elektrisk

Verdiene våre er en beskrivelse av de personlighetstrekk og egenskaper som skal kjennetegne vår adferd, våre holdninger og vår kommunikasjon.

 

ÅPENHET betyr at vi :

 • er fleksible for endringer
 • er åpne for å tenke nytt
 • er ærlige i alt vi sier og gjør
RESPEKT betyr at vi:

 • har menneskesyn basert på likeverd
 • tenker på kundene våre og hjelper dem
 • tar miljøansvar i alt vi gjør
BEGEISTRING betyr at vi:                                   

 • brenner for det vi driver med
 • skal ha humør, glede og glimt i øyet
 • vet at begeistring smitter
TÆL betyr at vi:

 • er utholdende
 • tør der andre tviler
 • gir «jernet» 

Glitre Energi eier, utvikler og drifter livsnødvendig infrastruktur basert på den fantastiske vannkraften. Vi produserer 100 % fornybar energi, og leverer den helt frem til de tusen hjem og virksomheter. Vi har fokus på å skape store verdier, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn.

Medarbeiderløfte
Hos oss skal du få muligheten til å bli klok, stolt og glad.

Kundeløfte
Vi gir deg kraft og kunnskap til å gjøre kloke valg.

Eierløfte
Vi skal skape så store, langsiktige og forutsigbare verdier at det alltid er attraktivt å eie oss.

Samfunnsløfte
Vi bidrar til lokal utvikling, tar miljøansvar og er en viktig pådriver for et helt elektrisk samfunn.

 

Etiske regler

Glitre Energi stiller høye etiske krav til medarbeidere i egen organisasjon og til sine samarbeidspartnere. Alle ansatte skal være kjent med gjeldende Regler for etikk og samfunnsansvar, og våre samarbeidspartnere skal lese og akseptere etiske retningslinjer for leverandører.

Glitre Energis Regler for etikk og samfunnsansvar omfatter regler for god personlig atferd, god forretningsskikk, lojalitet, uavhengighet og samfunnsansvarlighet.

Glitre Energis retningslinjer for leverandører inngår som en del av Glitre Energis arbeid for å fremme etisk handel.

Som energikonsern har Glitre Energi et ansvar for samfunnsmessige konsekvenser med hensyn til miljøpåvirkning, arbeidsforhold og øvrige sosiale forhold i henhold til internasjonale konvensjoner fastsatt av ILO og FN.

Ansvaret gjelder for hele verdikjeden og inkluderer også våre leverandører. Glitre Energi ønsker å ha klare retningslinjer overfor sine leverandører, egne ansatte og andre interessenter.

Foretaksstyring

Eierstyring og selskapsledelse

Glitre Energis prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er godkjent av styret i Glitre Energi AS og ansees å være i tråd med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Les våre Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse her