Leverandører

Anskaffelsesvilkårene i Glitre Energi

Glitre Energi skal gjennom gode og forretningsmessige prosesser sikre riktig tilgang på varer og tjenester med tanke på best mulig utnyttelse av Glitre Energis ressurser og med minst mulig belastning på miljøet.

 

Glitre Energis overordnede prinsipper er at:

 • alle anskaffelser i Glitre Energi skjer innenfor rammen av gjeldende lover og forskrifter, samt i henhold til interne retningslinjer for anskaffelsesprosessene
 • at anskaffelser i Glitre Energi i størst mulig grad gjøres i konkurranse på en kostnadseffektiv måte som tar hensyn til både intern og ekstern ressursbruk
 • at Glitre Energi fremstår profesjonell overfor leverandører, med høyt fokus på etikk og miljø
 • at Glitre Energi har et godt omdømme gjennom gode rutiner og en åpen kommunikasjon med leverandører

 

Krav til leverandører

Glitre Energi stiller flere krav til sine leverandører.

 

Leverandører til Glitre Energi skal:

 • opptre innenfor regler, forskrifter og krav gitt av offentlig myndighet, herunder internkontrollforskriften
 • akseptere og følge Glitre Energis etiske retningslinjer for leverandører
 • akseptere og følge Glitre Energis standard avtalevilkår
 • ha en organisasjon som tilfredsstiller nødvendige kompetanse og erfaring i sin leveranse til Glitre Energi
 • ikke ha restanser i forhold til offentlige skatter og avgifter
 • være solvente og ha økonomisk ryggrad til å kunne bære sine forpliktelser gjennom hele avtaleperioden
 • kunne dokumentere sitt miljøengasjement og påvirke sine underleverandører og produsenter til å etterleve tilsvarende miljømessige mål
 • ha et tilfredsstillende kvalitetsystem som etterfølges
 • som hovedregel være kvalifisert i Sellihca – energibransjens kvalifikasjonsordning

Glitre Energi ønsker samarbeidspartnere som, også etter kontraktsinngåelse, er proaktive med gode, innovative løsninger og som kan være med på å fremme Glitre Energis aktiviteter.

 

Kontrakter

Anskaffelser i Glitre Energi skal dokumenteres i form av kontrakt, avtale eller på annen egnet skriftlig måte.

 

Ved kontraktsinngåelser gjelder følgende retningslinjer:

 • Glitre Energi skal i størst mulig grad benytte standardiserte avtaleformularer for alle anskaffelser
 • Glitre Energi skal være i førersetet ved utarbeidelser av avtaledokumenter og være fortrolig med alle deler av innholdet før avtalen signeres

 

Hvem som er omfattet av Lov og Forskrift i Glitre Energi konsernet

Glitre Energi Nett AS er, som eneste selskap i Glitre Energi konsernet, omfattet av Forsyningsforskriften. Dette innebærer at disse følger bestemte prosedyrer for gjennomføring av sine anskaffelser. Øvrige selskaper skal forholde seg til konsernpolicy og god forretningsskikk.