Kontakt Lukk

Hei og velkommen til oss!

31 00 15 50
Åpningstider kundesenter og chat:
Mandag - fredag 08.00 - 15.30

Kontakt oss
Spørsmål og svar

Strømstøtteordning for næringslivet

Publisert 28.11.22

Endelig forskrift for strømstøtte til næringslivet trådte i kraft 21.11.2022. Søknadsfristen er 11. desember 2022.

Regjeringens forslag til energitilskuddsordning, Prop. 142 S (2021-2022), ble vedtatt av Stortinget 27.10.2022. Informasjonen som følger nedenfor, er hentet fra Forskrift om midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter, som trådte i kraft 21.11.2022.

 • Tirsdag 22. november trådte den nye forskriften om strømstøtte til næringslivet i kraft. Den skal gjelde for fjerde kvartal 2022.
 • Kun bedrifter med strømkostnader i første halvår 2022 på minst tre prosent av omsetningen vil kunne benytte ordningen.
 • Man kan få dekket maks fem millioner kroner fordelt på tre ulike komponenter. Grensen gjelder også per konsern og forutsetter at det ikke blir betalt utbytte i 2023. .
 • Ordningen dekker 25 prosent av strømkostnadene over 70 øre per kilowattime dersom bedriften gjennomfører en energikartlegging. Så dekkes ytterligere 20 prosent dersom det blir gjennomført energitiltak i henhold til gitte kriterier. Maks utbetaling for dette er 3,5 millioner kroner per foretak/konsern.
 • I tillegg kan man få dekket inntil 50 prosent av selve energitiltaket med et tak på 1,5 millioner kroner forutsatt at kostnadene er påløpt etter 1. oktober 2022.
 • Den samlede rammen for energitilskuddsordningen er på tre milliarder kroner.
 • Søknadsfrist for å få støtte er 11. desember.

Forutsetninger for å motta støtte

 • Støtteberettiget strømforbruk må skje i strømprisområde NO1, NO2 eller NO5
 • Minst 3 % strømintensitet første halvår 2022, målt som kostnader* til strøm og fjernvarme som andel av omsetningen i samme periode*fakturerte utgifter til strøm og fjernvarme i perioden 01.01.22-30.06.22 slik disse fremkommer på faktura fra strømleverandør og/eller nettselskap og fjernvarmeleverandør, herunder forbruk, nettleie, avgifter og evt. påslag, men eks. mva. For bedrifter som benytter fjernvarme (i tillegg til strøm) er det da snakk om summen av kostnader til strøm og fjernvarme.
 • Foretaket kan ikke utbetale utbytte eller tilsvarende i 2023. Se Forskrift § 2-7.
 • Oppfylle vilkår om registering (foretaksregisterloven). Se Forskrift § 2-5.
 • Foretaket må være skattepliktig til Norge for hele eller deler av sin virksomhet. Unntak for ideelle organisasjoner med omsetning på minst 50 000 kroner. Se Forskrift § 2-6.
 • Enkelte unntak for bla. kraftintensiv industri, petroleumsvirksomheter, elektrisitetsproduksjon/distribusjonsselskap og foretak omfattet av andre strømstøtteordninger som boligselskap, jordbruk, veksthus, vannings lag, frivillige lag/organisasjoner, Merkur-butikker o.l. Se Forskrift § 2-8. Unntak for foretak underlagt internasjonale sanksjoner, konkurs/avvikling, ubetalte skatter/avgifter o.l. Se Forskrift § 2-10.

Støttetrinn 1: Forbruksavhengig tilskudd

Støttetrinn 2: Forbruksavhengig tilskuddskomponent OG investeringstilskudd for energitiltak

 • Gjennomført energikartlegging
 • Gjennomfører energitiltak

Hvor mye kan foretaket få i støtte?

Støttetrinn 1:

Forbruksavhengig tilskudd 01.10-31.12 =
(Støtteberettiget pris på strøm* minus 0,7 kr)
25 %
x strømforbruk i kWt

Inntil 3,5 mill. kr.
*beregnes som et aritmetisk gjennomsnitt av fakturerte priser gjennom perioden, eks. nettleie, påslag, fastledd, mva. og andre avgifter (Forskrift § 1-8 (4)). Estimat må benyttes for november og/eller desember (§ 3-1 (6)).

Støttetrinn 2:

Forbruksavhengig tilskuddskompontent 01.10-31.12 =
(Støtteberettiget pris på strøm* minus 0,7 kr)
45 %
x strømforbruk i kWt

Inntil 3,5 mill. kr.
*beregnes som et aritmetisk gjennomsnitt av fakturerte priser gjennom perioden, eks. nettleie, påslag, fastledd, mva. og andre avgifter (Forskrift § 1-8 (4)). Estimat må benyttes for november og/eller desember (§ 3-1 (6)).

Investeringstilskudd for energitiltak = Inntil 50 % av investeringskostnad.

Samlet tak støttetrinn 2: 5 mill. kr.

Fjernvarme? Inngår på linje med strøm. Se Forskrift.

Konsern? Se Forskrift § 3-4

Leietaker/utleier? Se Forskrift § 2-10 (2)

Energikartlegging og søknad om tilskudd

Skjema for energikartlegging er tilgjengelig på energitilskuddsordningen.no, og er et obligatorisk vedlegg til søknad om tilskudd. I Forskrift om midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter § 2-3, heter det at energikartleggingen skal gi en oversikt over:

 • Energibærere foretaket benytter
 • Energimengden som benyttes
 • Kostnader knyttet til energibruken fordelt på energibærere

Foretakets energibruk skal fordeles på hovedposter som for eksempel bygningsoppvarming, belysning og prosesser. Minimum tre aktuelle tiltak for å redusere energibruken skal identifiseres og settes opp i prioritert rekkefølge.

Enova er tilsynsmyndighet og kan fastsette nærmere krav til gjennomføring og dokumentasjon av energikartlegging. Skjema for energikartlegging er tilgjengelig på energitilskuddsordningen.no, og er et obligatorisk vedlegg til søknad om tilskudd.

For tilskudd under støttetrinn 2, er det en forutsetning å gjennomføre minst ett energitiltak. Klima- og miljødepartementet har i samarbeid med Enova utarbeidet følgende liste med forhåndsdefinerte tiltak som det kan søkes tilskudd for:

 • Energistyrings- og energimålingssystemer
 • Etterisolering av yttervegger og tak
 • Utskifting/oppgradering til energieffektive vinduer
 • Behovsstyrt ventilasjon
 • Varmegjenvinning ventilasjon
 • Utskifting av eldre elektriske motorer, pumper, kompressorer og vifter
 • Trykkluftoptimalisering
 • Energigjenvinning fra elektriske motorer og kompressorer (feks. trykkluft, kjøl og frys)
 • Termisk isolering av rør, ventiler og deler i varme- og/eller kjøleanlegg samt industrielle prosesser
 • Solfanger (på eller i tilknytning til næringsbygg)
 • Solceller (på eller i tilknytning til næringsbygg)
 • Væske/vann-, luft/luft- og luft/vann-varmepumper
 • Biokjel for fast brensel (pellets, briketter, flis, ved/treavfall)
 • Akkumulator- eller buffertank i eksisterende varme/energisentraler
 • LED-lys og lysstyring

Kilde: Forskrift om midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter § 3-2. Det settes krav til minimumsnivå for tiltakene. Hvor byggteknisk forskrift (TEK17) inneholder krav til tiltak og løsninger legges disse til grunn.

For øvrige tiltak og løsninger ligger minimumsnivået på beste komersielt tilgjengelig teknologi. Kun kostnader påløpt etter 01.10.22 kan anses som investeringskostnader og budsjettert samlet investeringskostnad for energitiltak må være på minimum 50 000 kroner.

Tiltaket må gjennomføres innen 24 måneder etter tilsagnsdato (min. 50 % gjennomføringsgrad) og sluttrapport på sendes Enova. Se Forskrift § 3-2 for detaljer.

Når kan jeg søke?

Det åpnes for søknader i løpet av november, med søknadsfristen er 11. desember 2022. Det søkes én gang for både det strømavhengige tilskuddet og energitiltak. Det er lagt opp til utbetaling i 2022. Dette vil i så fall innebære bruk av estimerte verdier for strømforbruk og strømpris for november og/eller desember måned.

Klima- og miljødepartementet vurderer at det ikke bør gjennomføres en avregning, og at beregnet tilskudd basert på estimerte størrelser skal utgjøre faktisk tilskudd under ordningen (Forskrift § 3-1 (6)).

Det er krav om bekreftelse/kontroll fra revisor/autorisert regnskapsfører med 80 % refusjon av kostnad for bekreftelse (maks. 5000 kroner) for de som får vedtak om tildeling av tilskudd (Forskrift § 4-3).

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss!

Ansvarsfraskrivelse:
Vi har gjort vårt beste for å sette oss inn i relevant forskrift.
Vi tar forbehold om feil, sett dere selv inn i relevante detaljer og gi oss gjerne tilbakemelding dersom vår
fremstilling er uriktig eller mangelfull.